De dynamiek tussen mannen en vrouwen in de gym
Benchpress Sessie, Deloadweek 25-6-2019
Fall 7 Times, Get Up 8
Zwakke punten in je compounds, bv: de squat